top of page

Algemene voorwaarden

  • De verkoper: Droommatrassen

  • Consument: Een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant goederen afneemt van de verkoper of in reparatie geeft bij de verkoper.

  • Werkdagen: Alle dagen, met uitzondering vrijdagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd, en de dag...

1. OFFERTES

Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

2. ORDER/OVEREENKOMST

Elke tussen de verkoper en de consument gesloten overeenkomst/order is voor beide partijen volledig bindend.

3. ZEKERHEIDSSTELLING

3.1. De verkoper is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag voldaan, dan zal de verkoper de consument een kwitantie als bewijs van betaling ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag en/of het aanbetaalde bedrag door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

4. ONTBINDING BIJ KOOP OP AFSTAND

4.1 De consument heeft, indien de overeenkomst via een communicatietechniek op afstand (zoals bijvoorbeeld internet) is tot stand gekomen, het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden binnen 7 werkdagen (of indien ruimer is overeengekomen: binnen de dan afgesproken termijn) na de datum van levering van de gekochte zaken tegen overlegging van de originele kassabon c.q. factuur. Bij eventueel ontbreken van de originele kassabon c.q. factuur kan de overeenkomst door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen. De gekochte zaken worden geretourneerd in de originele verpakking en zijn ongebruikt. De consument heeft recht op het door hem (aan)betaalde bedrag in geval van ontbinding binnen uiterlijk dertig dagen na ontbinding.

4.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op zaken die geïndividualiseerd zijn, dat wil zeggen speciaal voor de consument zijn gemaakt.

4.3 De koper dient bij ruiling de verzend- en retourverzendkosten te betalen.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE

5.1 De verkoper kan zich de eigendom voorbehouden van alle door hem geleverde zaken indien hij dit schriftelijk overeenkomt. De consument wordt pas eigenaar van de gekochte zaken als hij de koopprijs volledig aan de verkoper heeft voldaan.

5.2 De verkoper kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen wanneer de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

6. ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT

6.1 Iedere tekortkoming van de verkoper in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.

6.2 Wanneer de verkoper in verzuim is, kan de consument hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk indien...

Maatwerk

Boxsprings & Matrassen op elke gewenste maat leverbaar 

GRATIS bezorging 

Wij leveren en plaatsen uw aankopen gratis & nemen uw oud matras gratis mee!  

Vragen

Wij bieden u een professionele

advies aan.

Showroom

Bezoek zeker onze mega

showroom

(+32)054343202                                Gratis levering in België en Nederland                                 info@droommatrassen.be 
bottom of page